הודעה

פעילות החברה הופסקה לאחר הגשת בקשת פירוק כנגדה ע"י עובדיה.
החברה במגעים עם משקיעים שונים בתקווה להמשיך ולתת מענה,
בראש ובראשונה למזמיני הסדנאות ולעובדי החברה שבהם עיקר עיקר מעייניה.